ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 qua hình thức trực tuyến tại Hội trường Công ty.

Đến tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng 2024.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2024 và một số vấn đề khác.

7. Tờ trình điều chỉnh một số điều khoản thuộc Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

8. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2021-2026). Ứng viên: Đỗ Thị Thanh Thuý.

Cổ đông tham dự đại hội trực tuyến biểu lộ cao sự tương tác, phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bà  Diệp Lâm Mỹ Ngọc phát biểu Khai mạc Đại hội

                                                                            Bà  Diệp Lâm Mỹ Ngọc - Phát biểu Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Vũ Anh Thư - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

                                          Bà Nguyễn Vũ Anh Thư - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

Ông Trần Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng 2024.

    Ông Trần Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và

                                                                                   phương hướng 2024.

Bà Lê Thúy Hằng - Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Bà Lê Thúy Hằng - Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và

                                                             phương hướng năm 2024.

Bà Bùi Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Bà Bùi Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối trích

                                                       lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ông Phạm Đình Đài - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

                                               Ông Phạm Đình Đài - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Bà Phạm Phương Nhã - Thư ký HĐQT thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

Bà Phạm Phương Nhã - Thư ký HĐQT thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên

                                                      bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

                                                Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Công ty.

                                Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Công ty.

TIN LIÊN QUAN

Rating: