Tên khách hàng: dasd

Nội dung: dasdsad

Trả lời: 2222 333
Tên khách hàng: dasd

Nội dung: dasdsad 111 231

Trả lời: aabvcd