Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 31/05/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 qua hình thức trực tuyến tại Hội trường Công ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau: 

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng 2023.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán.

6. Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2023 và một số vấn đề khác.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.

8. Đại hội thảo luận các vấn đề đệ trình và biểu quyết.

Cổ đông tham dự đại hội trực tuyến biểu lộ cao sự tương tác, phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Xuân Điền - Thành viên HĐQT Công ty tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Vũ Anh Thư - Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty tham dự Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Lê Thúy Hằng - Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Ông Trần Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng 2023.

Bà Bùi Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2023.

Hoạt động của Ban kiểm phiếu xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội

Ông Phạm Đình Đài - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Bà Phạm Phương Nhã - Thư ký HĐQT thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: