Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 28/06/2022, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhằm thích ứng với tình hình của Dịch Covid-19 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 qua hình thức trực tuyến tại Hội trường Công ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau: 

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2021 và Kế hoạch đầu tư năm 2022.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng 2022.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã qua kiểm toán.

6. Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2022 và một số vấn đề khác.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông tham dự đại hội trực tuyến biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông Nguyễn Xuân Điền - Thành viên HĐQT Công ty tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Vũ Anh Thư - Thành viên BKS Công ty tham dự đại hội.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch, từ trái sang Ông Trần Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; Bà Lê Thúy Hằng - Thành viên HĐQT Công ty.

Bà Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Lê Thúy Hằng - Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Ông Phạm Đình Đài - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Ông Trần Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng 2022.

Bà Bùi Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

TIN LIÊN QUAN

Rating: