Thông tư của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức trình bày văn bản

Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

File đính kèm

TIN LIÊN QUAN

Rating: