Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 22/04/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công Ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông của Công ty. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau: 

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

7.Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Và trình một số vấn đề khác.

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

10. Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

12. Tờ trình về việc tiếp tục triển khai Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Quan cảnh tại buổi Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy – Phó phòng KTTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Bà Bồ Kim Thu Nga – Kế toán trưởng Công ty báo cáo phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018.

Bà Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu thông qua các báo cáo, tờ trình đã được nêu ra trong Đại hội.

Đại hội thông qua bầu bổ sung hai thành viên HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Xuân Điền và Ông Nguyễn Tấn Lực.

TIN LIÊN QUAN

Rating: