Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 24/04/2018, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công Ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông của Công ty. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau: 

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VNĐ.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

7.Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Và trình một số vấn đề khác.

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

10. Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên BKS Công ty.

12. Tờ trình về việc bầu bổ sung một thành viên BKS Công ty.

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

15. Tờ trình về việc banh hành Quy chế quản trị Công ty.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Tạ Chương Chín – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Quan cảnh tại buổi Đại hội.

Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Tạ Chương Chín – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Bà Bồ Kim Thu Nga – Kế toán trưởng Công ty báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu thông qua các báo cáo, tờ trình đã được nêu ra trong Đại hội.

Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty - Ông Phan Nghĩa Bình và thành viên Ban Kiểm Soát - Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Linh nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty.

TIN LIÊN QUAN

Rating: