Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 19/04/2017, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Công Ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty,  Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và đông đủ các Cổ đông của Công ty. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau: 

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

6.Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

9. Tờ trình về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

10. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi ./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

Quan cảnh tại buổi Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty SAMCO, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch 2017.

Bà Bồ Kim Thu Nga - Kế toán trưởng Công ty, báo cáo việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017.

Ông Tạ Chương Chín - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: