Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Sáng ngày 22/06/2020, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khu du lịch Bến Xưa.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông của Công ty. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau: 

1. Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

4. Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

5. Báo cáo ngày 16/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

6. Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác.

7.Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng vào kết quả hoạt động SXKD và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội hầu hết đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

TIN LIÊN QUAN

Rating: