Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Sáng ngày 29/12/2016, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tại Hội trường Công Ty.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, các thành viên HĐQT Công ty,  Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và đông đủ các Cổ đông của Công ty. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương.

3.Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương.

4. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

5. Bầu bổ sung, thay thế 01(một) nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ cao sự phấn khởi, tin tưởng. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận thành viên Ban kiếm soát. Đồng thời, Đại hội bầu bổ sung, thay thế Ông Võ Văn Đức làm thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi ./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 :

Khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Đại hội vinh dự đón tiếp Ông Phạm Hoàng Hiệp – Giám Đốc Tài Chính Tổng Công Ty SamCo đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Quan cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Công ty báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tờ trình sửa đổi Điều lệ, thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Ông Tạ Chương Chín – Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình bổ sung, thay thế nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty.

 Ông Trần Hiếu – Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo, thuyết minh Dự án cải tạo, nâng cấp Bến xe An Sương.

Cổ đông phát biểu, góp ý về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các điều lệ sửa đổi, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: